Vào thẳng nội dung

Paper

world-settings.default

 • prevent-moving-into-unloaded-chunks

  • Mô tả: Ngăn không cho người chơi đi vào chunk chưa được load
  • Mặc định: false
  • Khuyến nghị: true
 • despawn-ranges

  • Mô tả: Cho phép tùy chỉnh khoảng cách tính bằng block mà mob sẽ despawn khi cách xa người chơi
  • Khuyến nghị:

     monster:
       soft: 30
       hard: 60
     creature:
       soft: 30
       hard: 60
     ambient:
       soft: 30
       hard: 60
     axolotls:
       soft: 30
       hard: 60
     underground_water_creature:
       soft: 30
       hard: 60
     water_creature:
       soft: 30
       hard: 60
     water_ambient:
       soft: 30
       hard: 60
     misc:
       soft: 30
       hard: 60
   
 • optimize-explosions

  • Mô tả: Cache entity lookups thay vì tính toán lại trong suốt lúc nổ
  • Mặc định: false
  • Khuyến nghị: true
 • redstone-implementation

  • Mô tả: Sử dụng thuật toán redstone khác thay cho thuật toán vanilla
  • Mặc định: vanilla
  • Khuyến nghị: alternate-current
 • entity-per-chunk-save-limit

  • Mô tả: Đặt giới hạn bao nhiêu entity của mỗi loại được lưu
  • Khuyến nghị:

     experience_orb: 16
     arrow: 16
     dragon_fireball: 3
     egg: 8
     ender_pearl: 8
     eye_of_ender: 8
     fireball: 8
     small_fireball: 8
     firework_rocket: 8
     potion: 8
     llama_spit: 3
     shulker_bullet: 8
     snowball: 8
     spectral_arrow: 16
     experience_bottle: 3
     trident: 16
     wither_skull: 4
     area_effect_cloud: 8