Vào thẳng nội dung

Pearl

item

 • map

  • update-interval
   • Mô tả: Thời gian map update tính bằng tick
   • Mặc định: 5
   • Khuyến nghị: 1

use-alternative-keepalive

 • Mô tả: Sử dụng phương thức keepalive khác, chỉ kick khi bạn không phản hồi keepalive packet trong 30 giây
 • Mặc định: false
 • Khuyến nghị: true