Vào thẳng nội dung

Purpur

settings

  • use-alternate-keepalive

    • Mô tả: Sử dụng phương thức keepalive khác, chỉ kick khi bạn không phản hồi keepalive packet trong 30 giây
    • Mặc định: false
    • Khuyến nghị: true