Vào thẳng nội dung

Giải thích thuật ngữ

Giải thích các thuật ngữ được sử dụng

Tick

Minecraft chạy trên một program loop, mỗi "tick" xảy ra, game (và server) sẽ xử lý những công việc như:

  • Tín hiệu đá đỏ
  • Tín hiệu người chơi (Di chuyển, đập phá block..)
  • Xử lý packet
  • Spawn quái, xử lý Mob AI, pathfinding

... và còn rất nhiều

TPS

Viết tắt của Tick Per Second, Minecraft chạy ổn định ở 20 TPS, tương đương 50ms. TPS càng thấp sẽ khiến server càng lag, delay

MSPT

Viết tắt của milliseconds per tick, là thời gian game cần để xử lý 1 tick (trong số 20 tick kia). MSPT ổn định sẽ thấp hơn hoặc bằng 50ms