Ảnh hưởng của TPS

Ảnh hưởng của TPS theo từng giá trị khác nhau

TPS Ảnh hưởng
20 -> 19.95 Mức TPS cao nhất và ổn định nhất, server sẽ chạy rất mượt
18.5 -> 19.94 Mức TPS trung bình, lag có thể xuất hiện.
16 -> 18.4 Mức TPS yếu, lag, delay xuất hiện rõ rệt hơn.
< 16 Server bắt đầu mất ổn định.