Startup flags

Sử dụng Aikar Flags để có Garbage Collector tốt hơn, bạn hãy dùng website này để tạo một cái cho server bạn

Lưu ý

Hãy luôn đặt giá trị Xmx và Xms bằng nhau, nếu heap resize trong lúc JVM đang chạy sẽ trở nên rất chậm.

Đừng cấp hết số RAM bạn có, hãy để dành tài nguyên cho hệ điều hành và các ứng dụng khác